Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Versie van 2 maart 2018

Definities & Toepassing

De « Website » is de website beschikbaar op het volgende adres: « www.autotrends.be ».

De website wordt beheerd en bijgehouden door het bedrijf Moovic Bv waarvan de exploitatiezetel is gevestigd op de Chaussée de Louvain 431 H 1380 Lasne, bereikbaar op 02/652.00.20 en via het e-mailadres: secretariat@autotrends.be, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE0749 707 753, (hierna « de dienstverlener » genoemd).

De term « Gebruiker » verwijst naar elke gebruiker, elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet geregistreerd op de Website, en die de Website of zijn inhoud raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich inschrijft via elk formulier beschikbaar op de Website, vraagt om een advertentie te plaatsen of reageert op een verkoop advertentie van wagens, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met de dienstverlener.

De dienstverlener en de gebruiker worden hierna « de partijen » genoemd.

Door te surfen op de Website, documenten te downloaden, ze te raadplegen en/of te gebruiken op welke manier dan ook, zich in te schrijven via elk formulier beschikbaar op de Website, te vragen om een advertentie te plaatsen of te reageren op een verkoop van wagens, lid te worden, zich te abonneren of een contract af te sluiten met de dienstverlener, geeft de gebruiker formeel, zonder voorwaarden en zonder voorbehoud, zijn akkoord over de onderhavige algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe die te respecteren.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement en contract dat de partijen verbindt. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden elke andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze die.

De dienstverlener behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de website.

Aanvullende regels en richtlijnen worden geacht deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam voor de gebruiker om regelmatig de laatste versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen, permanent beschikbaar op het volgende adres:             https://www.autotrends.be/fr/home/terms

Toegang tot & gebruik van de Website en de inhoud ervan  

De Website kan bezocht worden door computers waarop actuele software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem, enz.). De dienstverlener garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet verantwoordelijk gehouden worden als de gebruiker de volledige of een deel van de Website of de inhoud ervan niet kan raadplegen en/of gebruiken, ongeacht de reden.

Daarom is het aan de gebruiker om zich te voorzien van de computer- en eventueel menselijke middelen die nodig zijn om de verbinding met de Website te waarborgen.

In het kader van de toegang tot de Website of de inhoud ervan, is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden, op welke manier dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen, om:

 • trachten toegang te krijgen tot delen van de website die niet publiekelijk online zijn geplaatst;
 • een handeling te doen die, op eender welk moment, de goede werking van de Website in gevaar zou kunnen brengen, op welke manier dan ook;
 • eender welk (automatisch) systeem te gebruiken, zoals, zonder dat deze lijst beperkend is, « robots », « spiders », « offline readers », enz., met als doel; (1) Denial of Service-aanvallen (inclusief, maar niet beperkt tot, DoS-netwerk, Dos-applicaties, DdoS-netwerk, inclusief DrDOS en ook DDoS-applicaties); (2) berichten te creëren waarmee vragen en verzoeken, antwoorden en deelname aan wedstrijden, stemmen, of elke andere interactie met een andere gebruiker van de Website te beïnvloeden, zelfs wanneer de gebruiker reageert op een verzoek geformuleerd op de Website (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd);
 • inhoud te posten, downloaden, verzenden, versturen via e-mail of op elke andere manier te verspreiden die illegaal, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privacy van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins aanstootgevend is;
 • elke inhoud die in strijd zou zijn met de geldende internationale wetgeving te raadplegen, weergeven, downloaden, verzenden of door te sturen;
 • andere gebruikers proberen te misleiden door de namen of bedrijfsnamen van anderen te misbruiken;
 • alle gewelddadige inhoud, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten, of enig ander eigendomsrecht van anderen te downloaden, posten, verzenden, versturen via e-mail of op elke andere manier te verspreiden;
 • alle inhoud die computervirussen bevat of alle andere code, bestanden of programma’s die bedoeld zijn om het functioneren van elke software, computer, dienst, server, netwerk of telecommunicatietool, zonder dat deze opsomming beperkend is, te onderbreken, vernietigen, belemmeren, verstoren of beperken, te downloaden, posten, verzenden per e-mail of op een andere manier verspreiden;
 • enige actie te ondernemen die een verstorend effect kan hebben op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website;
 • weigeren te voldoen aan de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken verbonden met de Website;
 • één of meerdere gebruikers van de Website of de inhoud ervan lastig te vallen op welke manier dan ook;
 • persoonlijke gegevens met betrekking tot andere gebruikers te verzamelen en bewaren.

De gebruiker stemt ermee in alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn materialen of gegevens worden geïnfecteerd met virussen, bugs, Trojaanse paarden of enig ander kwaadaardig computerprogramma van welke aard dan ook.

Voor toegang tot of gebruik van bepaalde delen van de Website moet de gebruiker zich mogelijk registreren of lid worden. In dat geval gaat de gebruiker akkoord met het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige gegevens en zorgt hij ervoor dat deze regelmatig worden bijgewerkt. Anders heeft de dienstverlener het recht om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen, of de toegang tot de gehele of een deel van de Website of de inhoud ervan te weigeren.

 

In dit geval gaat de gebruiker ermee akkoord zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat zonder zijn medeweten kan gebeuren. In geval van twijfel over het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord, is het aan de gebruiker om het onmiddellijk aan te passen of de dienstverlener zo snel mogelijk schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen.

De gebruiker aanvaardt dat de functies aangeboden via de Website kunnen veranderen. Sommige zullen dus verwijderd en andere toegevoegd worden, zonder dat de gebruiker toegang tot een bepaalde functie kan beschouwen als een verworven recht.

Evenzo zal de dienstverlener alleen beslissen of inhoud of informatie die op de Website wordt gepresenteerd, wordt opgenomen of verwijderd.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers vooraf te hoeven informeren.

Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens onderhoud van de Website of een belangrijke wijziging van de inhoud en/of de voorgestelde functionaliteiten.

Dit zal ook het geval zijn wanneer de dienstverlener op legitieme wijze kan aannemen dat de gebruiker deze algemene voorwaarden of enige andere wettelijke bepaling die ten tijde van de overtreding van kracht was, heeft overtreden of er tegenin gehandeld heeft.

Licentie

De gebruiker krijgt alleen het recht om de Website en de inhoud ervan op persoonlijke titel te raadplegen. Als zodanig heeft de gebruiker een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie, uitsluitend beperkt tot persoonlijk gebruik, om de Website en de inhoud ervan te gebruiken.

De duur van de licentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de Website.

Elk commercieel gebruik van de Website is ten strengste verboden. De term « commercieel gebruik » verwijst, zonder deze opsomming beperkend is, naar elke verkoop of verhuur van de verschillende functionaliteiten van de Website, registraties van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Website, of enig gebruik van de Website en zijn componenten met als enige doel om inkomsten te genereren.

Het is ook ten strengste verboden voor de gebruiker, die bovendien ook geen toestemming kan geven aan anderen, om

 • de volledige Website en inhoud of een deel ervan te wijzigen, reproduceren, kopiëren, uitlenen of verspreiden;
 • afgeleide werken te creëren gedeeltelijk of volledig gebaseerd op de elementen die aanwezig zijn op de Website;
 • het ontwerp of de opbouw te reverse-engineeren of op enige andere manier trachten de broncode van de gehele of een deel van de Website te achterhalen;
 • een hypertekst koppelling naar of van de Website aan te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de dienstverlener;
 • enig recht op de Website en/of de inhoud ervan in sub licentie te geven of anderszins over te dragen, inclusief maar niet beperkt tot alle rechten in verband met de software.
   

Intellectuele & industriële eigendom

Concept, inhoud, lay-out, structuur, broncode, programmering, afbeeldingen, foto's, informatie, informatie-elementen, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, software, animaties, audiovisuele werken, teksten, data, database en alle andere elementen van de Website en, in het algemeen, de inhoud en structuur van de Website, behoren toe aan en zijn en blijven het exclusieve eigendom van de dienstverlener en worden beschermd door verschillende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, het recht sui generis van de databaseproducent, enz.), wat de gebruiker herkent en accepteert.

Door op de Website te surfen of deze te raadplegen, zich te registreren, lid te worden, de bestanden te downloaden of de inhoud van de website te gebruiken, op welke manier dan ook, krijgt de gebruiker op geen enkele manier meer rechten dan de hierboven genoemde rechten of gelijkgestelde rechten.

De dienstverlener garandeert dat de elementen die op de Website aanwezig zijn en die uitsluitend door de dienstverlener ter beschikking gesteld worden aan de gebruiker, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet illegaal zijn

Het opslaan van welke informatie en/of elementen van de Website dan ook in een (elektronische) database is niet toegestaan, behalve voor het automatisch opnemen van informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of elk ander element online te plaatsen, geeft de gebruiker de dienstverlener automatisch en gratis de exclusieve toestemming om deze elementen te reproduceren, communiceren en/of anderszins te gebruiken, zowel op de Website als in één of meer tijdschriften of producten gepubliceerd door de dienstverlener.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het raadplegen en gebruik van de website, evenals het downloaden van bestanden, van welke aard dan ook en met welke technische middelen dan ook, van de Website en de inhoud ervan, vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, inclusief ten opzichte van derden.

Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn registratie en/of inschrijving, evenals elk misbruik of schade die daaruit zou kunnen ontstaan. De dienstverlener kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor oneigenlijk gebruik van de registratie of inschrijving, login en/of wachtwoord.

De gebruiker gaat er ook mee akkoord om verantwoordelijk te zijn jegens alle personen, en in het bijzonder personen die op welke manier dan ook vertegenwoordigd worden in enige inhoud die hij publiceert op de Website of via een tussenpersoon van de Website, en in het bijzonder aankondigingen van verkoop van wagens.

De Website kan links naar andere websites bevatten waarop de dienstverlener geen controle heeft over de technische kant of de inhoud. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De aanbieder kan dus geenszins de juistheid en volledigheid van de inhoud garanderen, of de toegang en beschikbaarheid van deze andere websites en externe links waarnaar ze verwijzen, noch de gevolgen die voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik op welke wijze dan ook van deze websites. Het is dus aan de gebruiker om voor zichzelf bepalen of het wenselijk is om deze websites te bezoeken

Als de gebruiker een bericht plaatst van welke aard dan ook of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mededelingen op de Website, verbindt hij zich ertoe om enkel de informatie te gebruiken (afbeeldingen , foto's) die niet in strijd zijn met de intellectuele en/of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, ...), noch met de normen en moraliteit, noch met enige wettelijke bepaling. Als zodanig beschermt de gebruiker de dienstverlener uitdrukkelijk tegen elke klacht of actie die door derden wordt ingesteld op basis van de inhoud die hij op de Website zou hebben geplaatst

Verantwoordelijkheid van de dienstverlener

De dienstverlener is gebonden door een middelenverbintenis. De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker oploopt bij het gebruik van de Website, websites die eraan gekoppeld zijn en/of de inhoud die hem ter beschikking is gesteld.

De dienstverlener spant zich in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten of informatie op de Website volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Fouten en/of tekortkomingen en/of verouderde gegevens kunnen nooit worden uitgesloten en daarom geeft de dienstverlener hier geen garantie.

Evenzo is de dienstverlener alleen aansprakelijk voor zijn fraude of grove nalatigheid. Hij is niet verantwoordelijk voor de fraude of grove nalatigheid van zijn agenten, opdrachtgevers en, in de regel, zijn handhavingsagenten.

De dienstverlener doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde voor een normaal aantal gebruikers toegankelijk blijft, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade met betrekking tot een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website om welke reden dan ook.

De dienstverlener is ook niet verantwoordelijk voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Website.

De dienstverlener garandeert verder niet de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of verschijnen op de Website met het materiaal van de gebruiker, noch de toegankelijkheid van deze elementen.

De gebruiker zal de dienstverlener ook vrijhouden van elke claim, in de volgende gevallen:

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de Website, of inhoud ervan;
 • illegale of ongeoorloofde inbraak van een derde partij in de webserver of de Website van de dienstverlener;
 • introductie van een computervirus op de webserver of op de Website;
 • tijdelijke congestie van de bandbreedte;
 • onderbreking van de internetverbindingsdienst door een oorzaak buiten de macht van de dienstverlener.

De gebruiker erkent en accepteert: 

 • beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enige andere manier waarop de Website in de toekomst beschikbaar is of zal worden;
 • de risico's van opslag en overdracht van informatie door elektronische of digitale middelen;
 • het feit dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de Website (evenals de gehele of een deel van de inhoud ervan) of internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's;
 • het feit dat de elektronische communicatie die wordt uitgewisseld en de back-ups die door de serviceprovider zijn gemaakt, als bewijs kunnen dienen.

Hoewel de dienstverlener zijn uiterste best doet om de Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaans paarden en spyware, kan dit niet worden uitgesloten. De dienstverlener kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en/of schade die hieruit voortvloeit, vooral met betrekking tot gebruikersgegevens. Het wordt daarom sterk aangeraden aan gebruikers om een firewall, antivirus en andere software bescherming te installeren om eventuele schade aan hun computers te voorkomen, en wees voorzichtig met de verstrekking van persoonsgegevens.

Waar het berichten van derden betreft, kan de dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit, of voor fouten in de inhoud. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, informatie of andere materialen die in deze berichten worden geplaatst vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die ze heeft gepost.

De advertenties die op de website worden geplaatst, zijn altijd de taak van derden. De dienstverlener kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, functionaliteit en/of de kwaliteit van goederen en/of diensten die worden aangeboden via deze advertenties.

Verschillende bepalingen

Overmacht

De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als extracontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of permanent, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen als overmacht of toeval worden beschouwd: (1) het geheel of gedeeltelijk verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van de dienstverlener wanneer een van deze gebeurtenissen zich niet voordoet; het kan redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de eiser worden toegeschreven en er is niet aangetoond dat de eiser geen redelijke stappen heeft ondernomen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbeving; (3) brand; (4) overstroming; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of terrorisme; (7) stakingen, aangegeven of niet; (8) uitsluitingen; (9) blokkades; (10) opstanden en oproer; (11) een aanvoerstop (zoals elektriciteit); (12) een storing van het internet- of gegevensopslagsysteem; (13) een storing van het telecommunicatienetwerk; (14) een verlies van connectiviteit met het internet of telecommunicatienetwerk waarvan de serviceprovider afhankelijk is; (15) een feit of een beslissing van een derde partij wanneer die beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt; of (16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de dienstverlener.

Onwettigheid

De mogelijke onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele manier invloed hebben op de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt uit de tekst.

Als een deel van deze algemene voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal de aanbieder deze vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling komt.

Titels

De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en gemak. Ze hebben geen invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die zij aanwijzen.

Totaliteit en geheel van de overeenkomst

De onderhavige algemene voorwaarden evenals elk contract (inclusief een abonnementsovereenkomst), indien van toepassing, vertegenwoordigen de totaliteit en het geheel van de overeenkomst tussen de partijen, en vervangen elke overeenkomst die eerder heeft plaatsgevonden tussen partijen, en zijn ook van toepassing op elke nieuwe overeenkomst.

Geen verklaring, representatie, belofte of voorwaarde die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, kan en mag worden toegestaan om de voorwaarden daarvan te weerspreken, te wijzigen of op enige manier te beïnvloeden.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de door de dienstverlener geleverde diensten, evenals elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.