Wedstrijd Auto Trends COTY 2022 reglement1.       ORGANISATIE

1.       Moovic SRL (met maatschappelijke zetel gevestigd te 1380 Lasne, Rue de l’Espiniat 4 en ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0749.707.753), hierna de “Organisator”, stelt een wedstrijd via zijn magazine en website www.autotrends.be  voor onder de naam “Auto Trends COTY 2022” (hierna de Wedstrijd). Deze Wedstrijd impliceert dat de klant, die de ondergenoemde handeling uitvoert zoals beschreven in punt 3 kans maakt op de prijs zoals vermeld in punt 4.

2.       Deze Wedstrijd wordt aangekondigd middels de website en sociale media-kanalen van Auto Trends Magazine.

3.       Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op de website www.autotrends.be


 

2.       ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET VERLOOP

 

1.       Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het wedstrijdreglement. 

2.       De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de kant van de Organisator.

3.       De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, de Wedstrijd stop te zetten indien zich fraude manifesteert. 

4.       Door deel te nemen aan deze Wedstrijd aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden beslecht door de Organisator.

5.       Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar: Moovic SRL, t.a.v. Stéphane Lémeret, Rue de l’Espiniat 4, 1380 Lasne of via de contactpagina van de website van de Organisator.

 

3.       DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

 

1.       De Wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen - consumenten die minimaal 18 jaar zijn en eigenaar zijn van een geldig rijbewijs B.

2.       Deze Wedstrijd heeft als doel de deelnemer te belonen die volgende handeling heeft uitgevoerd : kiezen voor de Auto van het Jaar – Car of The Year 2022 via de website van de Organisator. Na de kiezing zal de deelnemer de schiftingsvraag kunnen invullen.

1.       De schiftingsvraag luidt als volgt: “Hoeveel kiezers zullen we tellen op 25/02/2022?”

2.       Indien er geen enkele deelnemer het exacte antwoord kan geven op de schiftingsvraag, zal de 10 dichtstbijzijnde antwoorden worden genomen als winnaars.

3.       Elke deelname die in strijd is met de vooropgestelde regels, zal als ongeldig beschouwd worden. 

4.       Volgende personen zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de Wedstrijd:

·         personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse (juridische) band hebben met de Organisator, de franchisenemers van de Organisator, de Website of met één van de bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken vennootschappen, met name communicatie-, reclame- en marketingbureaus;

·         de familieleden van voormelde personen en eenieder die op hetzelfde adres is gedomicilieerd (met inbegrip van partners, echtgenoten, broers en zussen, kinderen).

5.       Eenzelfde deelnemer mag één keer deelnemen aan de wedstrijd.

 

4.       PRIJZEN

 

1.       De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook.

2.       De prijzen zijn niet overdraagbaar.

3.       De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

4.       Volgende prijs is voorzien:

1x 1 week achter het stuur van de Auto van het Jaar 2022

2x 1 weekend aan het stuur van de Auto van het Jaar 2022

7x 1 jaar abonnement op Auto Trends magazine (waarde 40 €/abonnement)

1.       Voor regels omtrent het gebruik van de wagen verwijst de organisator door naar het “Uitleencontract” zoals ter ondertekening voorgelegd wanneer het voertuig ter beschikking wordt gesteld.

2.       Alle andere kosten dan die voor het gebruik van het voertuig gedurende een bepaalde periode in punt 4.4  of voor het genot van het tijdschriftabonnement kunnen niet ten laste van de Organisator worden gebracht. De kosten voor brandstof of elektrisch opladen zijn voor rekening van de winnaars.

 

 

5.       BEPALING VAN DE WINNAARS

1.       De winnaars zijn de 10 deelnemers die de 10 dichtstbijzijnde antwoorden geven aan de schiftingvraag gezien op punt 3.2.1.

2.       De winnaars worden door de Organisator na het afsluiten van de wedstrijd gecontacteerd via email.

 

6.       UITSLUITING EN VERVOLGINGEN

 

1.       Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van de Organisator. 

2.       De Organisator houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze Wedstrijd belemmert en iedereen gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing, misbruik, manipulatie of fraude pleegt in de Wedstrijd zoals in dit reglement omschreven.

 

7.       AANSPRAKELIJKHEID

 

1.       De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval de Wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door haar fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van dit wedstrijdreglement.

2.       De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af indien een ongeval of incident zich bij de winnaar zou voordoen tijdens het gebruik of tijdens de beleving van zijn/haar prijs. De winnaars dienen zelf in te staan voor de bijhorende documenten (rijbewijs, verzekeringen, e.a.) om van hun prijs te kunnen genieten of gebruik te maken.

 

8.       BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.       De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

2.       De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de Organisator. De persoonsgegevens meegedeeld bij deelname aan de Wedstrijd zullen enkel worden gebruikt voor afhandeling van de Wedstrijd (rechtsgrond contract). De Organisator zal de afbeelding en persoonsgegevens van een winnaar enkel gebruiken voor promotiedoeleinden indien een winnaar daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd (rechtsgrond toestemming). De gegevens van de deelnemers worden enkel gedeeld met de eventuele marketing en andere dienstverleners van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, de merk van Auto van Het Jaar – Car of The Year 2022 enz).

3.       De gegevens van de winnaars worden bewaard gedurende 10 jaar.

4.       De deelnemers hebben recht op inzage, verbetering en verwijdering van hun gegevens. Tevens hebben de deelnemers het recht om de Organisator te verzoek de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of om de overdracht van hun gegevens in een machineleesbare format te vragen.

5.       Indien de deelnemer zich lopende de Wedstrijd verzet tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens, wordt hij geacht onherroepelijk afstand te doen van zijn deelname aan de Wedstrijd.

 

9.       WETGEVING EN RECHTBANK

 

1.       Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving, met uitsluiting van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. 

2.       De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van dit wedstrijdreglement zijn de Rechtbanken van Nivelles/Nijvel. De klant verbindt zich ertoe in geval van een geschil aangaande de toepassing of interpretatie van het wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten

Aanmelden nieuwsbrief

Vergeet je niet in te schrijven op de nieuwsbrief

Ik schrijf me in